Aktualności O Projekcie Zespół Zarządzający Rekrutacja Formularze Przydatne linki
   
   
 
   
 
 
 
 
 

Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer i nazwa Działania: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
Województwo: mazowieckie
Numer konkursu: nr 1/POKL/9.3/2010
Tytuł projektu: Dobry zawód – Twoja przyszłość
Okres realizacji projektu: 01.06.2011 – 01.10.2013
Obszar realizacji projektu: Płock i powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki


CEL PROJEKTU


Kształcenie ustawiczne obejmuje rozwój indywidualny i rozwój cech społecznych we wszystkich aspektach. Ukierunkowuje ono działania w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie możliwości wszystkim osobom dorosłym, które muszą i chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje wykształcenie i kwalifikacje. Według wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego tylko ok. 5,2% Polaków w wieku 25-64 lat bierze udział w edukacji i szkoleniach, co klasyfikuje Polskę wśród krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Najsilniejszą grupą zainteresowaną poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności są wciąż osoby w wieku 18-24 lat, ale brakuje dla nich oferty edukacyjnej pozwalającej na szybkie zdobycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

Poprzez realizację niniejszego projektu rozwiązane zostaną następujące problemy:
*niska świadomość konieczności permanentnego podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych, w tym niski udział osób w kształceniu ustawicznym,
* niedobór środków finansowych na podjęcie dalszej nauki,
* niska motywacja do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
* dezaktualizacja wiedzy i kompetencji nabytych w młodości,
* niedostosowanie kształcenia zawodowego do wymogów i prognoz rynku pracy.
* niewystarczający poziom umiejętności pracowniczych ,

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby osób dorosłych w formalnym kształceniu ustawicznym, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie i mieszkających na obszarze subregionu płockiego.
Cele szczegółowe projektu będą w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu ogólnego projektu oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów:
* wykształcenie nawyku ciągłego aktualizowania i doskonalenia posiadanych umiejętności i wiedzy,
* rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia,
* podniesienie odsetka osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym,
* teoretyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych,
* praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania zadań zawodowych,
* dostosowanie kwalifikacji zawodowych (teoretycznych i praktycznych) do wymogów lokalnego rynku pracy.

Cel ogólny projektu wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który został sformułowany jako: "Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej", poprzez realizację przede wszystkim czwartego celu strategicznego, tj. "Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy". Ponadto, oprócz czwartego celu strategicznego PO KL, projekt swoim zakresem wsparcia będzie przyczyniał się do realizacji celu Działania 9.3 Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, zakładającego "Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy". Projekt jest zgodny z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2010 oraz spełnia szczegółowe kryteria dostępu.

Analiza lokalnych dokumentów programowych (Strategie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - pow. płocki, sierpecki, gostyniński; Strategia Zrównoważonego Rozwoju - m. Płock) wykazała także ich zgodność z celami projektu: dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do potrzeb rozwijającej się gospodarki regionu, wysoki standard funkcjonowania placówek oświatowych, mecenat na rzecz wyrównywania szans i dostępności kształcenia.

Grupy docelowe


Grupą docelową projektu będą osoby w wieku 25-64 lat oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat, posiadające co najwyżej wykształcenie średnie. Zakładana liczba osób w projekcie wyniesie 100. Beneficjenci ostateczni to osoby, które z własnej inicjatywy wyrażą chęć formalnego kształcenia ustawicznego.

 

   
       
   

Centrum Edukacji Sp. z o.o.
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock  

tel. (24) 365 86 29
tel. (24) 365 85 26